Firmy a inštitúcie

Mojou víziou je, aby v prostredí firiem ľudia rástli nielen profesne, ale aj ľudsky. Maximálne využívali svoj potenciál, svoje vnútorné zdroje, mohli byť autentickí a stávali sa viac angažovaní a šťastnejší.

Individuálny koučing pre manažment 

 

Profesionálny koučing pre manažérov, leadrov, vedúcich pracovníkov, či podnikateľov, predstavuje podporujúcu metódu v prostredí firmy.

 

Pri externom individuálnom koučingu vzniká bezpečné prostredie a slobodnejší priestor pre myšlienky a úvahy, hľadanie riešení, prebratie a ilustráciu rôznych alternatív, ktoré ešte nie sú zrelé na prezentáciu v rámci spoločnosti a odrazu dostávajú svoju podobu. 

Manažéri sú dlhodobo vystavení nadmernej záťaži a sú na nich kladené vysoké požiadavky v súvislosti s výkonom. Koučing je efektívna metóda aj na mobilizáciu vlastných zdrojov pri zvládaní stresu, pri vnútornom konflikte a takisto slúži ako prevencia syndrómu vyhorenia.

Najčastejšie témy:

 • Riadenie zmien
 • Nastavenie procesov
 • Práca s postojmi, presvedčeniami a hodnotami
 • Budovanie návykov
 • Kompetencie a delegovanie
 • Vedenie seba, tímu a jednotlivcov
 • Riadenie svojho času a úloh
 • Dilema a rozhodnutie
 • Uviaznutie, zaseknutie na ,,ceste"
 • Vnútorné nastavenie
 • Vzťahy a komunikácia
 • Konflikt

Každá spolupráca je veľmi špecifická, najskôr s vami preberiem vaše očakávania, ciele a predstavu o spolupráci. Výstupom bude analýza, ktorá nám pomôže zadefinovať si ciele, spôsob a špecifiká spolupráce. 

Tímový a skupinový koučing

Tímový a skupinový koučing je výborný nástroj, ktorý pomáha skupine, či tímu, posunúť sa v spoločnej téme. Skupinová dynamika podnecuje ku generovaniu nápadov, riešení a nových postupov. Pre tímový koučing je charakteristické okrem spoločnej témy, aj nájdenie a definovanie spoločného cieľa a postupu.  

Tímy alebo skupiny stoja častokrát pred rozhodnutiami, alebo systémovými zmenami na ktoré sa potrebujú pripraviť. Chcú sa naučiť lepšie spolupracovať, komunikovať, zvládať konflikt, byť efektívnejší, dosahovať lepšie výsledky, alebo plniť ciele. Tímový koučing môže pomôcť tímu, aby pracoval skutočne ako tím, nie len ako skupina ľudí pracujúcich veďla seba.

Najskôr spoločne preberieme Vaše očakávania z výstupov koučingu, zadefinujeme hlavný cieľ koučingu a zvolíme pre Vás najvhodnejší postup. 

Psychometria Lumina SPARK

Meranie silných stránok, rozvojových oblastí a dynamiky správania

Psychometria, ktorá podporuje osobný rast jednotlivca a tým rast aj celej organizácie. Lumina SPARK poskytuje presný, personalizovaný popis silných stránok a ich využívanie, ale aj slabšie stránky - oblasti rozvoja. Odhalí skrytý potenciál, všetky kvality, ktoré máme prirodzene v sebe. Podnecuje človeka k lepšiemu porozumeniu sebe a svojej hodnoty pre organizáciu.

 Vďaka tomuto uvedomeniu, človek lepšie chápe nielen svoje správanie, ale aj správanie iných ľudí. Ak ľudia žijú a pracujú v súlade so svojimi silnými stránkami, môžu byť autentický a dosahovať aj lepšie výsledky. Výstup zo psychometrie inšpiruje ľudí, aby rozvíjali svoje zručnosti, ktoré sa na pracovisku vyžadujú - adaptabilita, obratnosť, otvorenosť voči rastu, spolupráca, autentickosť a schopnosť viesť seba a ostatných a ďalšie iné. Pomáha pri definovaní úloh v tíme a spolupráci založenej na rôznorodosti ľudského potenciálu. 

Výstupom psychometrie je podrobný osobnostný portrét. Ďalší rozvoj môže prebiehať individuálnou formou, alebo prostredníctvom zážitkového workshopu zvyčajne pozostávajúceho z dvoch dní. Všetky vaše potreby a očakávania spoločne preberieme a vytvoríme rozvoj presne na mieru.