Psychometria Lumina  

KOMPLEXNÝ POHĽAD DO OSOBNOSTI 

,,Poznanie silných stránok dodá odvahu a odkryje možnosti, ako využívať váš skutočný potenciál"

 

 

Každý z nás disponuje určitými osobnostnými kvalitami. Keď sú u človeka zastúpené vo vysokej miere, hovoríme o nich ako o silných stránkach. Ak efektívne využívame naše silné stránky, žijeme v súlade so sebou. 

 

Čo je prínosom merania osobnostých kvalít

Hlavným prínosom je spoznanie silných stránok, potenciálu, porozumenie svojmu správaniu a potrebám. Ďalším je uvedomenie si toho, ako fungujeme: ako naše kvality (ne)používame, ktoré kvality sú nám prirodzené a do ktorých rozvoja investujeme úsilie. Zobrazí taktiež, ktoré kvality používame, keď sme pod tlakom, alebo v strese. S vlastným poznaním začneme lepšie rozumieť aj iným ľuďom a tým zlepšovať vzťahy a spoluprácu s nimi. 

Keďže meranie zobrazí aj slabšie stránky, pomôže vám to definovať kvality, ktoré potrebujete začať rozvíjať, ak chcete dosahovať určité výsledky. Firme môže výstup z merania pomôcť pri vhodnom obsadení pracovnej pozície, budovaní tímovej spolupráce, k lepšej angažovanosti a k motivácii zamestnancov. 

 

Prečo ľudia nedostatočne využívajú svoje silné stránky

1. Nemusí to vyžadovať ich súčasná pracovná pozícia, alebo rola.

2. Zameriavajú sa prevažne na svoje slabšie stránky, do rozvoja ktorých investujú svoju energiu. 

3. Bránia im v tom zvyky, postoje, strachy a iné.  

4. Rokmi stratili schopnosť rozumieť sebe, svojim potrebám, odklonili sa od svojej prirodzenosti a nechali sa stiahnuť okolnosťami, alebo ľuďmi. 

a ďalšie...

 

Čo zobrazí meranie

Zobrazí silné aj slabšie stránky. Dynamiku vášho správania, toho, ako fungujete, vaše preferencie, sklony, prečo sa vám určité veci (ne)daria, prípadne berú energiu alebo kde máte priestor na rozvoj. Výrazne vám to pomôže pri sebariadení. Zmeria 24 osobnostných kvalít ( vo vašich troch osobnostiach- vysvetlenie viď.nižšie* ), získate presný personalizovaný popis silných, ale aj rozvojových aktivít. Navyše zobrazí váš farebný archetyp.

Toto meranie pracuje s paradoxom: v jednej osobe sa môžu stretnúť osobnostné črty, ktoré sa na pohľad vylučujú. V živote, alebo práci nie je nič iba čierne, alebo biele, a ľudská osobnosť už vôbec nie. Môžete byť introverti a zároveň extroverti, v závislosti od situácie.

 

V každom z nás sa skrývajú 3 osobnosti * :

1. Prirodzená osobnosť - váš inštinktívny spôsob bytia, vaše sklony a preferencie

2. Každodenná osobnosť- vaše každodenné správanie, prispôsobovanie kvalít podľa situácie

3. Prehnaná osobnosť- sa objaví, keď niekedy preháňate niektoré kvality, hoci si to neuvedomujete ( všetkého veľa škodí )

   Táto osobnosť sa vynára, keď ste pod tlakom, v strese, unavení atď.

 

Ako to prebieha.

Vyplníte dotazník v pohodlí domova, či práce.

Následne sa dohodneme na stretnutí (možnosť aj online), na ktorom dostanete svoj osobnostný portrét a manuál s vysvetlením všetkých meraných kvalít. Významným krokom je interpretácia portrétu, aby ste všetkému porozumeli v kontexte svojho života a situácií. Ďalšie stretnutia prebiehajú formou koučingu, kde už veľmi konkrétne pracujeme na definovaných cieľoch.

Ďalší postup plne závisí od individuálnych potrieb, možností a požiadaviek každého klienta. 

 

Človek však nie je ,,portrét, či výsledok merania" , ale neopakovateľnou bytosťou, ktorá nie je zložená iba z kvalít, ale mnohých ďalších významných súčastí. Z toho dôvodu v ďalších krokoch často spolu s klientom systematicky pracujeme na zosúladení týchto súčastí spôsobom, ktorý mu bude v jeho živote pomáhať.  

 

Portrét má 34 strán, obsahuje taktiež doporučenia pre rozvoj, prácu s vašim protikladom ako aj zrkadlovým obrazom. Je prehľadne zostavený a obohatený o vašu farebnú mandalu.

 

Základná cena portrétu je 160 EUR.